MARKOVO EVANGELIUM

29.10.2014 19:44

Evangelium podle Marka
Nejstarší, nejkratší
Stavba
1) Úvod
kázání Jana Křtitele
Ježíšův křest
pokušení
1) Působení v Galileji
kázání o Božím království 
povolání prvních učedníků
uzdravování nemocných a posedlých
5 rozhovorů s odpůrci
zástupy kolem Ježíše 
ustavení Dvanácti
Ježíšovi příbuzní
podobenství o Božím království
utišení bouře
1) Působení na druhém břehu a v Galileji
posedlý z Gerasy
uzdravení ženy s krvácením a vzkříšení Jairovy dcery
Ježíš v Nazaretě
rozeslání Dvanácti
Herodův postoj k Ježíši a stětí Jana Křtitele
nasycení 5000
chůze po jezeře
uzdravování v Genezaretu
rozlišení čistého a nečistého
vyslyšení Syroféničanky
uzdravení hluchoněmého
nasycení 4000
odmítnutí požadavku znamení 
poučení a varování učedníků
uzdravení slepého z Betsaidy
Petrovo vyznání
1.předpověď utrpení
podmínky pro následování
proměnění
příchod Eliáše
uzdravení posedlého chlapce
2. předpověď utrpení
poučení učedníků
1) 
2) Cesta do Jeruzaléma a působení v něm
manželství, děti, bohatství
3. předpověď utrpení
synové Zebedeovy
uzdravení slepého Bartimaia
vjezd do Jeruzaléma
prokletí fíkovníku
vyčištění chrámu
moc víry
rozhovory s odpůrci (spory o Ježíšovu pravomoc, podobenství o zlých vinařích, daň císaři, vzkříšení a saduceové, největší přikázání, Mesiáš a Davidův syn)
odsouzení zákoníků
dar chudé vdovy
konec Jeruzaléma a světa
1) Utrpení, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista 
snaha zabít Ježíše
pomazání v Betanii
Jidášova zrada
příprava poslední večeře
poslední večeře
předpověď Petrova zapření
modlitba v Getsemanech
zatčení
výslech a odsouzení před veleradou
Petrovo zapření
proces před Pilátem
zesměšnění od vojáků
cesta na Golgotu a ukřižování
pohřeb
prázdný hrob
kanonický závěr - zjevení Zmrtvýchvstalého

Vznik evangelia
Papiáš z Hieropole (kolem r.130 - dílo se zachovalo v Eusebiové citaci): Marek se stal tlumočníkem Petrovým, neslyšel, ani nenásledoval Pána, ale Petra. Jeho zápisy nejsou uspořádány časově, ale snažil se nic nevynechat.
Irenej, Tertulián, Klement Alexandrijský, Origenes - nepřidávají nic nového, neukazují na nový pramen. Zdůraznění Petrovy autority.

Charakteristiky
Zvěstování Ježíše Krista jako Mesiáše a Syna Božího - různé kristologické tituly, největší význam Boží Syn (v úvodu a potom až po ukřižování z úst pohanského vojáka). Tomuto zvěstování slouží obsah evangelia. 
zachycuje především Ježíšovy skutky, ale zná i Ježíšovo kázání
mesiášské tajemství - Ježíš zakazuje šířit zprávu o svých činech a prozrazovat, kdo je (démonům, Petrovy, uzdraveným,..). zčásti literární motiv: zdůraznění, že pravá podstata Ježíšovy mesiášské důstojnosti se ukáže teprve po jeho smrti na kříži.
Petr zaujímá význačné místo

Jazyk
prostý - svědčí o semitském základu
nejvíce nepřeložených aramejských výrazů (zvýrazňuje historičnost události)
často opakuje hned (42x), opět, určité příslovečné určení místa

Autor - Marek
a) Jan Marek ze Sk 12,25: jeho matka měla v Jeruzalémě dům, ve kterém se scházeli křesťané. Podle Sk 12,12 se zúčastnil 1.misijní cesty s Pavlem, ale oddělil se. Později šel s Barnabášem na Kypr (13,13). Další zmínky v listech: 
» Flm 24 - spolupracovník Pavlův
» Kol 4,10 („Pavlův bratranec“)
» 2Tim 4,11 (Pavel žádá, aby Marek přišel za ním do Říma)
» 1Petr 5,13 - „Marek, můj syn“

a) Jiný Marek, neznámý křesťan (neznalost zeměpisu Palestiny - 7,31, cesta z Týru ke Genezaretskému jezeru přes Dekapoli)
Ovšem, Jan Marek nepatřil mezi apoštoly, tak nebyl důvod připisovat mu autorství (snad jen snaha o zajištění prostředeční autority Petrovy). Rozhodující argument pro nebo proti nebyl podán. Rozhodně to byl židokřesťan (opačný názor není čím podepřít). Skutečná identifikace autora není rozhodující. Jeho dílo vychází z kázání a tradice církve.

Adresáti - pohanokřesťané.
» vysvětlení židovských obyčejů
» aramejské výrazy překládány

Místo sepsání
Tradice uvádí Řím - obsahuje jasné latinismy, hodnota řeckých mincí vysvětlena pomocí římské. Sepsání v Římě, nebo alespoň na Západě se zdá pravděpodobnější.
Oblíbeným místem je Galilea. Možná nemá jen zeměpisný význam, ale i teologický. Někteří moderní autoři hovoří o Galileji, jako místu vzniku, nebo o Sýrii, Antiochii, která je blízko.

Doba sepsání
Podle Papiáše až po Petrově smrti. Hledá se ozvěna událostí r.70. 13. kapitola pravděpodobně odráží události začínající židovské války od r.66, není vidět žádná zjevná formulace. 
Kolem r.70 po Kr.

Závěr evangelia 

» kanonický závěr - delší, není pokračováním (rozdíl souvislostí, jiný sloh i slovní zásoba). Zdá se, že předpokládá i jiná evangelia. jeho stopy můžeme sledovat do zač.2.stol. Možná se původní konec ztratil hned na začátku nebo tam vůbec nebyl a na čtenáře působil nedokončeně. Oba závěry vypadají jako pokusy o dokončení. Nezná: Sinajský, Vatikánský, arménské a gruzínské rukopisy, Klement Alexandrijský, Origenes, Eusebius, Jeroným
» kratší závěr, také není původní - starolatinské překlady.
» krátký a po něm kanonický závěr - několik rukopisů
» kanonický závěr + rozšířený v.14 - Washingtonský

Kontakt

EKUMENICKÝ LAICKÝ RYTÍŘSKÝ HUSITSKÝ ŘÁD POSVĚCENÝCH BRATŘÍ A SESTER / OLDŘICH KRÁL LTD. Běloruská 521 / 14
625 00 Brno
Brno - Bohunice
Česká republika
Czech Republic
oldrichkral@seznam.cz
kristova.evangelizace@atlas.cz
EKUMENICKÝ LAICKÝ RYTÍŘSKÝ HUSITSKÝ ŘÁD POSVĚCENÝCH BRATŘÍ A SESTER / OLDŘICH KRÁL LTD.
+420/ 792305168

BRITSKÉ IČO:
COMPANY No. 13412513
oldrichkral@seznam.cz