KNĚZ MIROSLAV POLÁNEK Z PRAHY VYSVĚCEN NA KNĚZE V PRAZE V ROCE 2021

06.09.2021 08:14
 
Na vědomí se dává, že od biskupa Oldřicha Augustina Krále jsme přijali tyto svátosti / Biřmování, Svátost manželskou a Jáhenské svěcení, kterou přijali Miroslav Polánek a Milada Justýna Jirků.
Biřmování, Svátost manželská, Jáhenské a kněžské svěcení .
Confirmation, Marriage sacrament, Deacon ordination.
Church of Saint Peter & Saint Paul / Czech Rebublic and Slovak Republic
EKUMENICKÝ LAICKÝ RYTÍŘSKÝ HUSITSKÝ ŘÁD POSVĚCENÝCH BRATŘÍ A SESTER
Mons., Biskup, OLDŘICH AUGUSTIN KRÁL, DBA. et MA. et Th.D.
Biřmoval: Miladu Justýnu Jirků / dne 22. 8. 2021
Pomazání posvátným křižmem po křtu, při biřmování a kněžském svěcení je znamením zasvěcení. Prostřednictvím biřmování se křesťané, tedy ti, kteří jsou pomazaní, mnohem více podílejí na poslání Ježíše Krista a na plnosti Ducha svatého, jímž je vrchovatě naplněn, takže celý jejich život šíří líbeznou vůni Kristovu.
Pomazáním dostává biřmovanec „označení“, pečeť Ducha svatého. Pečeť je symbolem osoby, její autority a jejího vlastnictví nějakého předmětu proto se vtiskovala vojákům pečeť jejich vůdce, anebo otrokům znamení jejich pána, ověřuje právnický úkon nebo určitý dokument a v určitých případech jej kryje tajemstvím. Sám Kristus prohlašuje, že je označen pečetí svého Otce. I křesťan je označen pečetí: Bůh si nás v Kristu pomazal, „vtiskl nám svou pečeť, a tak nám vložil do srdce Ducha jako záruku“ (2 Kor 1,22). Tato pečeť Ducha svatého znamená, že naprosto patříme Kristu, že jsme navždy k jeho službám, ale také je příslibem božské ochrany ve velké (konečné) eschatologické zkoušce.
Políbení pokoje, podle sv. Cypriána "signaculum orationis", kterým končí obřad svátosti, znamená a vyjadřuje církevní společenství s biskupem a se všemi věřícími. Amen.
Mons., Biskup, OLDŘICH AUGUSTIN KRÁL,
DBA. et MA. et Th.D. et Dr.h.c.
Church of Saint Peter & Saint Paul / Czech Rebublic and Slovak Republic
EKUMENICKÝ LAICKÝ RYTÍŘSKÝ HUSITSKÝ ŘÁD POSVĚCENÝCH BRATŘÍ A SESTER
Mons., OLDŘICH AUGUSTIN KRÁL, DBA. et MA. et Th.D. et Dr.h.c.
Vysvětil na Jáhna
Miroslava Polánka
( Deacon )
Vážený bratr v Ježíši Kristu: Miroslav Polánek
Vysvěcen na JÁHNA - DEACON / dne: 22. 8. 2021
2. Petrova, 5 kapitola, 1 až 13 verš
Víra přemáhá svět
1Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, se narodil z Boha. Každý, kdo miluje toho, který zplodil, miluje i toho, který se z něj narodil. 2To, že milujeme Boží děti, se pozná podle toho, že milujeme Boha a plníme jeho přikázání. 3Láska k Bohu je v tom, abychom plnili jeho přikázání – a jeho přikázání nejsou těžká. 4Všechno, co se narodilo z Boha, přece přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět: naše víra. 5Kdo jiný přemáhá svět než ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? 6To je ten, který přišel skrze vodu a krev, Ježíš Kristus – nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. Duch je ten, který to dosvědčuje, protože Duch je pravda. 7Jsou tu tedy tři svědkové: 8Duch, voda a krev – a ti tři jsou zajedno. 9Když přijímáme lidské svědectví, oč větší je svědectví Boží! A toto je svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. 10Kdo věří v Božího Syna, má svědectví sám v sobě. Kdo Bohu nevěří, udělal z něj lháře, neboť neuvěřil svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. 11A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. 12Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život. 13Tyto věci píšu vám, kteří věříte ve jméno Božího Syna, abyste věděli, že máte věčný život.
Mons., Biskup, OLDŘICH AUGUSTIN KRÁL,

DBA. et MA. et Th.D. et Dr.h.c.

Church of Saint Peter & Saint Paul / Czech Rebublic and Slovak Republic
EKUMENICKÝ LAICKÝ RYTÍŘSKÝ HUSITSKÝ ŘÁD POSVĚCENÝCH BRATŘÍ A SESTER
Mons., OLDŘICH AUGUSTIN KRÁL, DBA. et MA. et Th.D. et Dr.h.c.
vykonal Svátost manželskou v Praze dne 22. 8. 2021, tuto Svátost manželskou přijali:
Miroslav Polánek a Milada Justýna Jirků
příjmení obou manželů: Polánek, Polánková
Svátost manželství
Pán Ježíš svůj první zázrak učinil na svatbě, když ve vesnici Kána v Galileji proměnil vodu ve víno. A celá Bible je plná příběhů i ponaučení o tom, že Bůh se raduje z lidské lásky mezi mužem a ženou.
Hned v prvních kapitolách Písma nacházíme vyprávění, jak Bůh při stvoření světa muži a ženě požehnal a pozval je, aby se mu podobali v tom, že jejich láska bude dávat nový život. Naopak na samotném konci Bible je dovršení světa znázorněno jako svatba mezi Bohem a lidmi a celým stvořením. Střed a vrchol Písma tvoří příběh o Ježíšovi, jeho smrti pro druhé a jeho zmrtvýchvstání. Tato skutečnost byla křesťany velmi brzo chápána jako mystická svatba Krista a jeho snoubenky - církve.
Když tedy křesťané uzavírají manželství, nejedná se pouze o obyčejnou lidskou smlouvu, ale o uskutečnění toho nejhlubšího povolání, které Bůh vložil do lidské přirozenosti a zároveň o zobrazení lásky a věrnosti, kterou má Kristus ke své církvi.
Mons., Biskup, OLDŘICH AUGUSTIN KRÁL,
DBA. et MA. et Th.D. et Dr.h.c.

 

Kontakt

EKUMENICKÝ LAICKÝ RYTÍŘSKÝ HUSITSKÝ ŘÁD POSVĚCENÝCH BRATŘÍ A SESTER / OLDŘICH KRÁL LTD. Běloruská 521 / 14
625 00 Brno
Brno - Bohunice
Česká republika
Czech Republic
oldrichkral@seznam.cz
kristova.evangelizace@atlas.cz
EKUMENICKÝ LAICKÝ RYTÍŘSKÝ HUSITSKÝ ŘÁD POSVĚCENÝCH BRATŘÍ A SESTER / OLDŘICH KRÁL LTD.
+420/ 792305168

BRITSKÉ IČO:
COMPANY No. 13412513
oldrichkral@seznam.cz