Finanční podpora - Podpořte nás!

Naše činnost je financovaná pomocí darů a  příspěvků

Hospodaříme ze svých příspěvků,darů.

Hledáme  partnery/sponzory/,

kteří by svými dary nás podporovali.

Uvítáme jakýkoliv dar.

Pokud se rozhodnete jimi stát,budeme rádi.

Vážíme si toho!Víme, že je pro nás podpora důležitá.

Váš sponzorský dar můžete odečíst z daní.

Rádi Vám,na Vaše požádání, zašleme potvrzení

o poskytnutí daru.

 

208157349/0600

IBAN CZ76 0600 0000 0002 0815

 
 

vypis-786797.pdf (53,4 kB)

20-11-2017_11-49-51 (1).pdf (226,4 kB)

Dary můžete zasílat na účet:

Stanovy spolku:

 

Čl. 1

Název, forma a sídlo

 

Spolek „ EKUMENICKÝ LAICKÝ RYTÍŘSKÝ HUSITSKÝ ŘÁD POSVĚCENÝCH BRATŘÍ A SESTER, z.s.“ (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v:

 

Běloruská 521 / 14

625 00 Brno

Brno - Bohunice

 

Čl. 2
Charakter spolku

 

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci morální a náboženské etiky ve společnosti.


Čl. 3
Základní účely spolku

 

Základními účely spolku jsou:

Poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti náboženské etiky, filozofické etiky a morálních hodnot, což je hlavním posláním spolku.

 

Čl. 4

Formy činnosti spolku

 

Formami činnosti spolku jsou zejména:

Pořádání vzdělávacích akcí, přednášky a semináře.

Sdružování osob stejného smýšlení v rámci náboženské etiky.

Modlitební a vzdělávací činnost.

 

Čl. 5

Členství ve spolku

 

 1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm na území ČR.

 2. Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky vlastnoruční podpis žadatele.

 3. Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

 4. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

 5. Člen spolku má právo zejména:

účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů, posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku, předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

 

6. Člen spolku je povinen zejména:

Hájit zájmy náboženského svědomí všech členů spolku a

sdělovat radě spolku změny údajů uvedených v přihlášce.

 

Čl. 6

Zánik členství

 

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů

nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

 

Čl. 7
Orgány spolku

 

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby

a) schválila případné změny stanov,

b) zvolila na jednoleté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto radu spolku odvolala,

c) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,

d) určila koncepci činnosti spolku na další období,

e) stanovila výši členských příspěvků,

f) schválila rozpočet spolku na příští období,

g) zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku,

h) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

 1. 2. Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášení schopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční

  většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných členů.

3. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.

4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.

5. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka.

6. Jménem spolku samostatně jedna předseda, který je statutárním orgánem spolku.

Čl. 8

Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

 2. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.

 3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti.

  Čl. 9

Ředitelem a jednatelem spolku

 

Je podnikatel – Podnikající jako fyzická osoba OLDŘICH KRÁL – a je zapsán v obchodním 

rejstříku pod evidenčním číslem : IČO 76445674. Identifikační číslo osoby je: 

76445674 zapsan v Živnostenském rejstříku v ČR
 

Oldřich Král

rodné číslo: 730829/5115

narozen: 29. 8. 1973

bytem: Národní třída 3563 / 46

695 01 Hodonín

 

Čl. 10

V rámci spolku je křesťanská spolková církevní univerzita

 


Institute Sancti Pauli. Lutheran Institute.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

EKUMENICKÝ LAICKÝ RYTÍŘSKÝ HUSITSKÝ ŘÁD POSVĚCENÝCH BRATŘÍ A SESTER / OLDŘICH KRÁL LTD. Běloruská 521 / 14
625 00 Brno
Brno - Bohunice
Česká republika
Czech Republic
oldrichkral@seznam.cz
kristova.evangelizace@atlas.cz
EKUMENICKÝ LAICKÝ RYTÍŘSKÝ HUSITSKÝ ŘÁD POSVĚCENÝCH BRATŘÍ A SESTER / OLDŘICH KRÁL LTD.
+420/ 792305168

BRITSKÉ IČO:
COMPANY No. 13412513
oldrichkral@seznam.cz