LITURGIE

25.04.2014 21:51
LITURGIE
Úvodní píseň 1) číslo:
ÚVODNÍ POZDRAV
Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží
a přítomnost Ducha svatého, se všemi vámi.
Amen.
MODLITBA
ČTENÍ ZE STARÉHO ZÁKONA
A NYNÍ SE SPOLEČNĚ POMODLEME:
Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou,
Požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, matko Boží,
pros za nás hříšné,
nyní i v hodinu smrtí naší.
Amen.
ČTENÍ ZE STARÉHO ZÁKONA
MODLITBA
Píseň 2) číslo:
ČTENÍ Z NOVÉHO ZÁKONA
TUŽBY
Duchovní: Vyslyš naše modlitby a přímluvy, Pane, náš Bože, a vyplň prosby
prospěšné naší čistotě a spáse. Pomni i těch, jichž jsme ze zapomětlivosti
či své nevědomosti nezmínili, ty znáš je všecky. Ty jseš
provždy pomocí bezmocným, rádcem bezradných, nadějí
zoufalých, zůstáváš záchrancem ohrožených a přístavem plavících se.
Buď všem vším, ty, který jediný znáš a spravedlivě posoudíš naše potřeby
i naše zjevné či skryté touhy.
 
Duchovní:Modleme se za biskupský sbor kdekoliv na světě, kněze, jáhny, bohoslovce, aby je vedl Duch svatý.
Obec: Smiluj se Hospodine.
 
Duchovní: Modleme se za ty, kteří jsou v cizině, na cestách, na vojně, v zaměstnání.
Obec: Smiluj se Hospodine.
 
Duchovní: Za děti a mládež, za naše rodiny, za nás za všechny.
Obec: Smiluj se Hospodine.
 
Duchovní: Pomodleme se za nemocné doma i v nemocnicích, v domovech důchodců
i za ty, kteří je opatrují.
Obec: Smiluj se Hospodine.
 
Duchovní: Pomodleme se za tu pravou radostnost, kterou nám dáváš Zjevením
Páně v jeho moci a v jeho lásce, kterou si nevybírá. Slavíme tě, že tvoje moc je
nevýslovná a síla nevypravitelná.
Obec: Smiluj se Hospodine.
 
Duchovní: Prosíme, abychom náboženství obřadů a řádů mohli v síle Ducha
tvého proměnit v dravý příval a vody stojaté vyměnit za proud vody tryskající
k věčnému životu ve věčném živém tvém Synu Ježíši Kristu.
Obec: Smiluj se Hospodine.
 
Duchovní: Děkujeme, Otče náš nebeský, za tvého Syna, kterého nám představuješ
jako svrchovanost moci a lásky. Déj, abychom jeho slovu podřizovali
všechno dění v církvi tak, aby on byl jeho tělem
Obec: Smiluj se Hospodine.
 
Píseň 3) číslo:
 
MODLITBA
 
Píseň 4) číslo:
 
MODLITBA PŘED EVANGELIJNÍM ČTENÍM Z NOVÉHO ZÁKONA
 
EVANGELIJNÍ ČTENÍ Z NOVÉHO ZÁKONA
 
A nyní si před výkladem slova Božího poslechněme čtení,
 
KÁZÁNÍ
 
VYZNÁNÍ VÍRY
 
Duchovní: A teď sestry a bratři vyznejme společně svou víru:
 
Věříme v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,
i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž
se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben,
sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých,
vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha,
Otce všemohoucího, odkud příjde soudit živé i mrtvé.
Věřím v ducha svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování,
hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.
Amen.
 
Píseň 5) číslo:
 
MODLITBA PŘED OTČENÁŠEM A OTČENÁŠ
 
Ty, Pane, v milosrdenství a dobrotě
podpíráš, utěšuješ a zachraňuješ všecky,
kteří skládají důvěru ve tvé svaté jméno.
Dej, abychom ve všem a všude plnili tvou
vůli a chválili tebe, který jsi jediný. Otec,
Syn a Duch svatý.
Amen.
 
Duchovní: A nyní uslyš nás, nebeský Otče, avšak nikoliv pro hodnost naši,
která není v nás, ale pro zásluhy Ježíše Krista, Pána našeho,
z jehož poručení k němu takto voláme:
 
Otče náš, který jsi v nebesích,
posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé!
Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi!
Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť
nám naše viny, jakož i my odpouštíme
vinníkům svojim. A neuvoď nás v pokušení,
ale zbav nás od všeho zlého. Neboť Tvé je
království i moc i sláva na věky.
Amen.
 
SLAVNOST EUCHARISTIE
 
Píseň 6) číslo:
 
PŘÍPRAVA
 
Duchovní: Veleben buď, Pane, náš Bože, Stvořiteli světa. Dáváš nám chleb.
Obec: Veleben buď, Bože, na věky.
Duchovní: Veleben buď, Pane, náš Bože, Stvořiteli světa. Dáváš nám víno, plod révy a lidské práce: učiň z něj víno věčného království.
Obec: Veleben buď, Bože, na věky.
Duchovní: Jako zrna, která byla rozptýlena na polích a jako hrozny rozptýlené na pahorcích nyní leží na tomto stole spojeny ve chlebu a vínu, tak, Pane, shromáždi brzy celou svou církev ze všech konců země ve svém království.
Amen.
 
EUCHARISTICKÁ MODLITBA + DIALOG
 
Duchovní: Pán s vámi.
Obec: I s tebou.
Duchovní: Pozvedněte svá srdce.
Obec: Pozvedáme je k Pánu.
Duchovní: Děkujeme Pánu, našemu Bohu.
Obec: To je důstojné a správné.
 
PREFACE
 
Duchovní: Opravdu je správné a dobré tebe, Pane, svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože, chválit a tobě vždy a všude děkovat. Svým Božím slovem jsi vše učinil a shledal dobrým. Stvořil jsi lidi ke svému obrazu, aby měli podíl na tvém životě a zrcadlili tvou nádheru. Když se naplnil čas, dal jsi nám Krista, jako cestu, pravdu a život. On přijal křest a byl ustanoven tvým služebníkem, aby zvěstoval chudým evangelium. Při svém posledním stolování daroval nám Kristus eucharistii jako svůj odkaz, slavnost, při níž vzpomínáme na jeho smrt a vzkříšení a přijímáme jeho přítomnost jako pokrm.
Všem vykoupeným dal Kristus královské kněžství a v lásce ke svým bratřím a sestrám vyvolil lidi, kteří mají podíl na jeho úřadě, aby sytili církev tvým slovem a uschopňovali ji žít z tvých svátostí.
Proto, Pane, zvěstujeme a zpíváme se všemi anděly a svatými chválu tvé nádhery.
 
SANCTUS
 
Obec: Svatý, svatý, svatý Bůh. Pán všech mocí a sil. Plná jsou nebesa i země tvé slávy. Sláva na výsostech. Požehnaný ten, který přichází ve jménu Páně. Sláva na výsostech.
 
EPIKLEZE I
 
Duchovní: Pane, náš Bože, Stvořiteli světa, ty jsi svatý a tvá sláva je bez hranic. Sešli na naši eucharistii svého životodárného Ducha, který mluvil skrze Mojžíše a proroky, který zastínil Pannu Marii milostí, který sestoupil na Ježíše u Jordánu a
na apoštoly při letnicích. Dej, ať vylití tohoto ohnivého Ducha promění naše stolování díků tak, aby pro nás tento chléb a toto víno staly tělem a krví Kristovou.
Obec: Přijď, Duchu stvořiteli! ( Veni Creator Spiritus )
 
USTANOVENÍ
 
Duchovní: Dej ať tento tvůrčí Duch naplní slova tvého milovaného Syna, který v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej, dával svým učedníkům a řekl: Vezměte a jezte z něj všichni, toto je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři kalich, vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: Vezměte a pijte z něho všichni, tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se prolévá za vás a za mnohé na odpuštění hříchů. To čiňte, kdykoli z něj budete pít, na mou památku.
Obec: Tvou smrt, Pane, zvěstujeme a tvé vzkříšení chválíme, dokud nepřijdeš ve slávě.
 
ANAMNEZE
 
Duchovní: Proto, Pane, slavíme dnes památku našeho vykoupení, narození a život tvého Syna mezi námi, jako křest od Jana, jeho poslední večeři s apoštoly, jeho smrt a sestoupení do říše mrtvých. Zvěstujeme Kristovo slavné vzkříšení a vystoupení na nebesa, kde se jako velekněz ujímá všech lidí, a očekáváme jeho nový příchod v slávě. Spojeni v Kristově kněžství, vznášíme k tobě tuto památku: vzpomeň oběti svého Syna a dopřej všem lidem milost svého vykoupení.
Obec: Maranatha, Pán přichází!
 
EPIKLEZE II
 
Duchovní: Pohleď, Pane, na tuto eucharistii, kterou jsi nám církvi daroval, přijmi ji milostivě, jako přijímáš oběť svého Syna, kterou jsme znovu připojeni k tvé smlouvě. Naplň nás Duchem svatým, když přijímáme Kristovo tělo a krev, abychom se stali jedním tělem a jedním duchem v Kristu, živou obětí k chvále tvé slávy.
Obec: Přijď, Duchu stvořiteli! ( Veni Creator Spiritus )
 
PROSBY
 
Duchovní: Pamatuj, Pane, na svou jednu, svatou, obecnou a apoštolskou církev, která je vykoupena Kristovou krví. Zjev její jednotu, bdi nad její vírou a zachovej ji v pokoji. Pamatuj, Pane, na všechny služebníky své církve: biskupy, presbytery, diakony, jáhny, kazatele a všechny, kterým jsi propůjčil zvláštní dary služby. Pamatuj obvzlášť…
Pamatuj také na všechny naše sestry a bratry, kteří zemřeli v Kristově pokoji, pamatuj na všechny zemřelé, jejichž víru znáš jen ty sám: veď je k radostné hostině
připravené pro všechny lidi v tvé přítomnosti, s blahoslavenou Pannou Marií, s patriarchy a proroky, apoštoly a mučedníky…, a se všemi svatými, kteří žili z tvého přátelství.
S nimi se všemi ti přejeme chválu a očekáváme slavný příchod tvého království, kde spolu se vším stvořením konečně vysvobozeni z hříchu a smrti, budeme tě oslavovat skrze Ježíše Krista, našeho Pána.
Obec: Maranatha, Pán přichází!
 
ZÁVĚR
 
Duchovní: Skrze Krista, s Kristem, v Kristu náleží tobě, Bože, všemohoucí Otče, v jednotě Ducha svatého, všechna sláva a čest nyní a na věky.
Obec: Amen.
 
POZDRAV POKOJE
 
Duchovní: Pane Ježíši Kriste, řekl jsi svým apoštolům: Zanechávám vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď na naše hříchy, nýbrž na víru tvé církve. Aby se děla tvá vůle, dávej nám stále tento pokoj a veď nás na cestě k dokonalé jednotě tvého království ve věčnosti.
Obec: Amen.
Duchovní: Pokoj Páně buď vždy s vámi.
Obec: I s tebou.
Duchovní: Dejme si vzájemně smíření a pokoje.
 
LÁMÁNÍ CHLEBA
 
Duchovní: Chléb, který lámeme, je účast na těle Kristově, kalich požehnání, nad nímž pronášíme žehnání, je účast na krvi Kristově.
 
AGNUS DEI
 
Obec: Beránku Boží, ty snímáš hříchy světa: smiluj se nad námi. Beránku Boží, ty snímáš hřích světa: daruj nám svůj pokoj.
 
PŘIJÍMÁNÍ
 
( Během přijímání je možno zpívat píseň. )
 
DĚKOVNÁ MODLITBA
 
Duchovní: V pokoji se modleme k Pánu: Pane náš Bože, děkujeme ti, že nás spojuješ křtem v těle Kristově a plníš nás radostí v eucharistii. Veď nás na cestě
k plné viditelné jednotě tvé církve a pomoz nám cenit si všech znamení smíření, která jsi nám poskytl.
Protože jsme dnes ochutnali ze slavnostního pokrmu, který jsi pro nás připravil
v přicházejícím světě, dej ať se jednou všichni podílíme na dědictví svatých a žijeme ve tvém nebeském městě skrze Ježíše Krista, tvého Syna, našeho Pána, který s tebou žije a panuje v jednotě svatého Ducha, jediný Bože, od věčnosti do věčnosti. Obec: Amen.
 
SLOVO NA CESTU
 
POŽEHNÁNÍ
 
Duchovní: Žehnej vám všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch svatý, nyní a na věky.
Obec: Amen.
 
Závěrečná píseň 7) číslo:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

EKUMENICKÝ LAICKÝ RYTÍŘSKÝ HUSITSKÝ ŘÁD POSVĚCENÝCH BRATŘÍ A SESTER / OLDŘICH KRÁL LTD. Běloruská 521 / 14
625 00 Brno
Brno - Bohunice
Česká republika
Czech Republic
oldrichkral@seznam.cz
kristova.evangelizace@atlas.cz
EKUMENICKÝ LAICKÝ RYTÍŘSKÝ HUSITSKÝ ŘÁD POSVĚCENÝCH BRATŘÍ A SESTER / OLDŘICH KRÁL LTD.
+420/ 792305168

BRITSKÉ IČO:
COMPANY No. 13412513
oldrichkral@seznam.cz