LAICKÁ POBOŽNOST

28.04.2014 11:20
LAICKÁ POBOŽNOST
 
Úvodní píseň 1) číslo:
 
Úvodní pozdrav
 
Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží
a přítomnost Ducha svatého, se všemi vámi.
Amen.
 
1. Modlitba
 
Čtení ze Starého zákona
 
A nyní se společně pomodleme:
 
Bože, Otče předobrý,
Tys nás stvořil k obrazu a podobenství svému,
a proto máme žíti podle svaté vůle Tvé
a s Tebou spolupracovati na Tvém díle,
Tvůrce všemocný!
My však často nedbáme svých povinností
a svévolnými činy
rušíme zdar Tvého stvoření,
Tobě k necti,
bližním svým a sobě na škodu a hanbu.
Proto upřímně se přiznáváme
k pokleskům a hříchům svým
a ze srdce jich litujíce,
prosíme Tě:
Odpusť nám a síly poskytni,
abychom se k Tobě vrátili,
byli opět Tvými dítkami
a se svatou Tvou vůlí sjednoceni
směli podíl bráti na Tvém království.
 
Čtení z Nového zákona
 
2. Modlitba
 
Píseň 2) číslo:
 
Čtení ze Starého zákona
 
Tužby
 
Vyslyš naše modlitby a přímluvy, Pane, náš Bože, a vyplň prosby
prospěšné naší čistotě a spáse. Pomni i těch, jichž jsme ze zapomětlivosti
či své nevědomosti nezmínili, ty znáš je všecky. Ty jseš
provždy pomocí bezmocným, rádcem bezradných, nadějí
zoufalých, zůstáváš záchrancem ohrožených a přístavem plavících se.
Buď všem vším, ty, který jediný znáš a spravedlivě posoudíš naše potřeby
i naše zjevné či skryté touhy.
 
Modleme se za patriarchu, biskupský sbor, kněze, jáhny, bohoslovce, členy Rady
starších, aby je vedl Duch svatý.
Smiluj se Hospodine.
 
Modleme se za ty, kteří jsou v cizině, na cestách, na vojně, v zaměstnání.
Smiluj se Hospodine.
 
Za děti a mládež, za naše rodiny, za nás za všechny.
Smiluj se Hospodine.
 
Pomodleme se za nemocné doma i v nemocnicích, v domovech důchodců i
za ty, kteří je opatrují.
Smiluj se Hospodine.
 
Pomodleme se za tu pravou radostnost, kterou nám dáváš Zjevením Páně
v jeho moci a v jeho lásce, kterou si nevybírá. Slavíme tě, že tvoje moc je
nevýslovná a síla nevypravitelná.
Smiluj se Hospodine.
 
Prosíme, abychom náboženství obřadů a řádů mohli v síle Ducha tvého
proměnit v dravý příval a vody stojaté vyměnit za proud vody tryskající
k věčnému životu ve věčném živém tvém Synu Ježíši Kristu.
Smiluj se Hospodine.
 
Děkujeme, Otče náš nebeský, za tvého Syna, kterého nám představuješ
jako svrchovanost moci a lásky. Déj, abychom jeho slovu podřizovali
všechno dění v církvi tak, aby on byl jeho tělem
Smiluj se Hospodine.
 
Píseň 3) číslo:
 
3. Modlitba
 
Píseň 4) číslo:
 
Modlitba před evangelijním čtením z Nového zákona
 
Evangelijní čtení z Nového zákona
 
A nyní si před výkladem slova Božího poslechněme čtení,
 
Kázání
 
Vyznání víry
 
A teď sestry a bratři vyznejme společně svou víru:
 
Věříme v Boha jednoho,
Ducha věčného a Tvůrce všeho,
Otce Ježíše Krista i Otce našeho,
jenž od věčnosti vládne královstvím duší naších.
Věříme v Ježíše Krista,
Syna Božího, Světlo ze Světla, Život ze Života,
jenž od Otce přišel,
životem svým zlo světa i smrti přemohl,
aby nám získal království Boží věčné.
Věříme v Ducha Božího,
jenž od věčnosti do věčnosti vše oživuje,
v Ježíši Kristu se zjevil,
skrze proroky a otce naše mluvil
a v nás chce přebývat.
Věříme v život věčný,
Dobra, Pravdy a Krásy
tak, jako jsme přesvědčeni
o smrti zla i zlých.
Věříme, že Otec nebeský nás proto stvořil,
abychom, Ducha Božího v sobě majíce,
šťastni byli,život Pravdy žili,
Pravdy Boží hájiti se nebáli
a života věčného tak jistě dosáhli.
Tak staň se!
 
Píseň 5) číslo:
 
4. Nedělní modlitba
 
Píseň 6) číslo:
 
Modlitba před Otčenášem a Otčenáš
 
Ty, Pane, v milosrdenství a dobrotě
podpíráš, utěšuješ a zachraňuješ všecky,
kteří skládají důvěru ve tvé svaté jméno.
Dej, abychom ve všem a všude plnili tvou
vůli a chválili tebe, který jsi jediný. Otec,
Syn a Duch svatý. Ámen.
 
A nyní uslyš nás, nebeský Otče, avšak nikoliv pro hodnost naši,
které není v nás, ale pro zásluhy Ježíše Krista, Pána našeho,
z jehož poručení k němu takto voláme:
 
Otče náš, kterýž jsi v nebesích,
posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé!
Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi!
Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť
nám naše viny, jakož i my odpouštíme
vinníkům svojim. A neuvoď nás v pokušení,
ale zbav nás od všeho zlého. Neboť Tvé jest
království i moc i sláva na věky. Amen.
 
5. Modlitba
 
Závěr
 
Závěrečné čtení ze Starého zákona
 
A nyní povstaňte prosím, sestry a bratři.
 
Kristus, syn Boží, ať potěší vaše srdce dobrým poselstvím svého království.
A tak buď uprostřed nás a zůstávej s námi požehnání všemohoucího Boha
Otce, Syna a Ducha svatého povždy. Amen.
 
Píseň 7) číslo:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

EKUMENICKÝ LAICKÝ RYTÍŘSKÝ HUSITSKÝ ŘÁD POSVĚCENÝCH BRATŘÍ A SESTER / OLDŘICH KRÁL LTD. Běloruská 521 / 14
625 00 Brno
Brno - Bohunice
Česká republika
Czech Republic
oldrichkral@seznam.cz
kristova.evangelizace@atlas.cz
EKUMENICKÝ LAICKÝ RYTÍŘSKÝ HUSITSKÝ ŘÁD POSVĚCENÝCH BRATŘÍ A SESTER / OLDŘICH KRÁL LTD.
+420/ 792305168

BRITSKÉ IČO:
COMPANY No. 13412513
oldrichkral@seznam.cz